Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây?

  • A. Quản lý bộ nhớ trong
  • B. Soạn thảo văn bản
  • C. Giao tiếp với ổ đĩa cứng
  • D. Tổ chức việc thực hiện chương trình

Giải đáp

Đáp án đúng là (B). Soạn thảo văn bản là một chức năng của phần mềm ứng dụng, không phải của hệ điều hành.

Các chức năng của hệ điều hành bao gồm:

  • Quản lý bộ nhớ trong: Hệ điều hành sẽ phân bổ bộ nhớ cho các ứng dụng, đảm bảo rằng các ứng dụng không can thiệp lẫn nhau.
  • Giao tiếp với ổ đĩa cứng: Hệ điều hành sẽ cung cấp các dịch vụ để truy cập và lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa cứng.
  • Tổ chức việc thực hiện chương trình: Hệ điều hành sẽ lập lịch cho các chương trình để chúng chạy một cách hiệu quả.

Vậy đáp án đúng là (B).