[Hỏi đáp] Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức khác nhau ở điểm nào?

Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức khác nhau ở điểm nào?

Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức là hai hoạt động cơ bản của con người. Tuy nhiên, hai hoạt động này có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Điểm khác nhauHoạt động thực tiễnHoạt động nhận thức
Đối tượngHiện thực khách quanBản chất của hiện thực khách quan
Phương thứcSự tác động của con người vào hiện thực khách quanSự phản ánh của con người đối với hiện thực khách quan
Mục đíchBiến đổi hiện thực khách quanTìm hiểu bản chất của hiện thực khách quan
Kết quảSự biến đổi của hiện thực khách quanKiến thức, lý luận về hiện thực khách quan
Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức khác nhau ở điểm nào

Giải thích

  • Đối tượng: Hoạt động thực tiễn là hoạt động của con người tác động vào hiện thực khách quan, nhằm biến đổi hiện thực đó. Do đó, đối tượng của hoạt động thực tiễn là hiện thực khách quan. Hoạt động nhận thức là hoạt động của con người phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc của mình. Do đó, đối tượng của hoạt động nhận thức là bản chất của hiện thực khách quan.
  • Phương thức: Hoạt động thực tiễn được thực hiện thông qua sự tác động của con người vào hiện thực khách quan bằng các công cụ, phương tiện cụ thể. Hoạt động nhận thức được thực hiện thông qua các hình thức phản ánh của con người, như cảm giác, tri giác, tư duy,…
  • Mục đích: Mục đích của hoạt động thực tiễn là biến đổi hiện thực khách quan, nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Mục đích của hoạt động nhận thức là tìm hiểu bản chất của hiện thực khách quan, nhằm phục vụ cho hoạt động thực tiễn.
  • Kết quả: Kết quả của hoạt động thực tiễn là sự biến đổi của hiện thực khách quan. Kết quả của hoạt động nhận thức là kiến thức, lý luận về hiện thực khách quan.

Mối quan hệ giữa hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức

Hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hoạt động thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của hoạt động nhận thức. Hoạt động nhận thức là cơ sở để con người cải tạo hiện thực khách quan.

  • Hoạt động thực tiễn là cơ sở của hoạt động nhận thức

Hoạt động thực tiễn là cơ sở của hoạt động nhận thức bởi nó cung cấp chất liệu cho nhận thức. Nhờ hoạt động thực tiễn, con người tiếp xúc với hiện thực khách quan, thu thập được những thông tin, dữ liệu cần thiết cho nhận thức.

  • Hoạt động thực tiễn là động lực của hoạt động nhận thức

Hoạt động thực tiễn là động lực của hoạt động nhận thức bởi nó đặt ra nhu cầu, nhiệm vụ cho nhận thức. Trong quá trình thực tiễn, con người luôn gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết. Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đó, con người cần phải tiến hành hoạt động nhận thức để tìm ra kiến thức, lý luận cần thiết.

  • Hoạt động thực tiễn là mục đích của hoạt động nhận thức

Hoạt động thực tiễn là mục đích của hoạt động nhận thức bởi hoạt động nhận thức cuối cùng là để phục vụ cho hoạt động thực tiễn. Kiến thức, lý luận thu được từ hoạt động nhận thức được vận dụng vào thực tiễn để cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu của con người.

  • Hoạt động nhận thức là cơ sở của hoạt động thực tiễn

Hoạt động nhận thức là cơ sở của hoạt động thực tiễn bởi nó cung cấp kiến thức, lý luận cho thực tiễn. Nhờ hoạt động nhận thức, con người có được kiến thức, lý luận về hiện thực khách quan. Kiến thức, lý luận đó là cơ sở để con người đề ra kế hoạch, phương pháp thực hiện hoạt động thực tiễn.

Tóm lại, hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành một thể thống nhất trong quá trình nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan của con người.