Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường dài 7200km với tốc độ là 12km/h. Hỏi bạn Lan phải đi bao nhiêu lâu để tới trường?

Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường dài 7200km với tốc độ là 12km/h. Hỏi bạn Lan phải đi bao nhiêu lâu để tới trường?

Bài giải:

Để tính thời gian mà bạn Lan phải đi để tới trường, chúng ta sử dụng công thức thời gian = khoảng cách / tốc độ. Trong trường hợp này, khoảng cách từ nhà đến trường là 7200km và tốc độ của bạn Lan là 12km/h.

Công thức này dựa trên quan hệ tỉ lệ giữa khoảng cách, tốc độ và thời gian. Khi chia khoảng cách cho tốc độ, chúng ta thu được thời gian mà bạn Lan phải đi để hoàn thành quãng đường từ nhà đến trường.

Áp dụng công thức trên, ta có:

Thời gian = 7200km / 12km/h = 600 giờ.

Vậy, bạn Lan sẽ phải đi trong 600 giờ để tới trường.