Tiếng minh ghép với những tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ? a. chứng, mẫn b. anh, bạch c. thuyết, văn d. bình, châu

Tiếng minh ghép với những tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ? Trong danh sách các từ được cho, việc ghép các tiếng như: chứng, mẫn, anh, bạch, thuyết, văn, bình, châu đã tạo nên những từ mới, mỗi từ mang theo một ý nghĩa đặc biệt và phong phú của riêng nó. Hãy cùng nhau khám phá sự sáng tạo và đa dạng trong cách kết hợp các âm tiết để hình thành những từ vựng đặc trưng của tiếng Việt.

Tiếng “minh” ghép với những tiếng nào dưới đây để tạo thành danh từ?

  • A. chứng, mẫn
  • B. anh, bạch
  • C. thuyết, văn
  • D. bình, châu

Giải đáp

Đáp án đúng là A. chứng, mẫn.

Tiếng “minh” có nghĩa là sáng, rõ ràng. Khi ghép với tiếng “chứng” tạo thành danh từ “chứng minh” có nghĩa là làm sáng tỏ, giải thích một điều đó. Khi ghép với tiếng “mẫn” tạo thành danh từ “mẫn cảm” có nghĩa là dễ cảm nhận, dễ bị tác động bởi bên ngoài.

Các đáp án còn lại không tạo thành danh từ khi ghép với tiếng “minh”.

Vậy đáp án đúng là A.

Tiếng Việt, như một ngôn ngữ phong phú và linh hoạt, có sự đa dạng và sáng tạo trong việc kết hợp các âm tiết để tạo thành từ vựng mới. Trong số những cặp từ đã cho, việc ghép các tiếng để tạo thành danh từ là một ví dụ rõ ràng về tính sáng tạo và linh hoạt của ngôn ngữ. Bằng cách kết hợp các âm tiết như chứng, mẫn, anh, bạch, thuyết, văn, bình, châu, người ta có thể tạo ra những từ mới, mang theo ý nghĩa và sắc thái đa dạng, phong phú trong ngôn ngữ hàng ngày.