Câu nói “con ai mà chẳng giống cha, cháu nào mà chẳng giống bà giống ông” thể hiện tính chất khách quan, kế thừa của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật?

Câu nói “con ai mà chẳng giống cha, cháu nào mà chẳng giống bà giống ông” thể hiện tính chất khách quan, kế thừa của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật?
Câu nói “con ai mà chẳng giống cha, cháu nào mà chẳng giống bà giống ông” thể hiện tính chất khách quan, kế thừa của quy luật nào trong phép biện chứng duy vật?

Câu nói “con ai mà chẳng giống cha, cháu nào mà chẳng giống bà giống ông” thể hiện tính chất khách quan, kế thừa của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật.

Tính kế thừa của quy luật phủ định của phủ định là quy luật phát triển tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Theo quy luật này, sự phát triển của sự vật, hiện tượng không phải là một sự đứt đoạn, mà là sự nối tiếp, kế thừa những thành tựu của quá khứ, đồng thời loại bỏ những yếu tố lạc hậu, lỗi thời.

Trong câu nói trên, ý nghĩa của từ “giống” là sự kế thừa những đặc điểm, tính chất của thế hệ trước. Con cái sinh ra từ cha mẹ, cháu chắt sinh ra từ ông bà, đều mang những đặc điểm di truyền của cha mẹ, ông bà. Điều này thể hiện tính chất khách quan, tính kế thừa của quy luật phủ định của phủ định. Sự kế thừa này là một quá trình tự nhiên, không phụ thuộc vào ý muốn của con người.

Sự kế thừa không chỉ diễn ra trong lĩnh vực tự nhiên, mà còn diễn ra trong lĩnh vực xã hội và tư duy. Trong xã hội, sự kế thừa thể hiện ở việc tiếp thu, phát triển những thành tựu của quá khứ, đồng thời loại bỏ những yếu tố lạc hậu, lỗi thời. Trong tư duy, sự kế thừa thể hiện ở việc tiếp thu, phát triển những tri thức của quá khứ, đồng thời loại bỏ những tri thức sai lầm, lạc hậu.

Như vậy, câu nói “con ai mà chẳng giống cha, cháu nào mà chẳng giống bà giống ông” là một cách nói dân gian thể hiện tính chất khách quan, kế thừa của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật.