Hãy điền vào vị trí còn khuyết: “chất và lượng của sự vật đều là …. của sự vật đó”.

Hãy điền vào vị trí còn khuyết: “chất và lượng của sự vật đều là …. của sự vật đó”.

Đáp án đúng là hai thuộc tính cơ bản, không tách rời nhau.

Chất và lượng là hai thuộc tính cơ bản, không tách rời nhau của sự vật đó. Chất là tổng hợp các thuộc tính vốn có của sự vật, làm cho sự vật đó khác với sự vật khác. Lượng là tính quy định vốn có của sự vật về mặt độ lớn, quy mô, trình độ phát triển, tốc độ vận động, biểu thị bằng con số các tính chất, các yếu tố cấu thành nó.

Chất và lượng của sự vật đều là những đặc trưng cơ bản, không thể tách rời nhau của sự vật đó. Chất quyết định lượng, lượng biểu hiện chất. Sự biến đổi của lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại.

Ví dụ, chất của nước là chất lỏng, có nhiệt độ sôi là 100 độ C. Lượng của nước là thể tích, khối lượng, nhiệt độ,… Khi tăng nhiệt độ của nước lên 100 độ C, thì chất của nước sẽ biến đổi từ lỏng sang khí.

Như vậy, câu trả lời đầy đủ là chất và lượng của sự vật đều là đặc trưng cơ bản, không thể tách rời nhau của sự vật đó.