[Giải đáp] Bằng chứng tiến hóa nào không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung?

Bằng chứng tiến hóa nào không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung?

  • A. Cơ quan thoái hóa.
  • B. Sự phát triển phôi giống nhau.
  • C. Cơ quan tương tự.
  • D. Cơ quan tương đồng.

Giải đáp

Đáp án đúng là C. Cơ quan tương tự.

Cơ quan tương tự là những cơ quan có cấu tạo và chức năng giống nhau nhưng không có nguồn gốc chung. Ví dụ, cánh của chim và dơi có cấu tạo và chức năng giống nhau, nhưng chúng có nguồn gốc khác nhau. Cánh chim có nguồn gốc từ chi, còn cánh dơi có nguồn gốc từ chân trước.

Cơ quan tương đồng có thể hình thành do sự thích nghi với môi trường sống tương tự. Ví dụ, cánh chim và cánh dơi đều thích nghi với môi trường sống trên không.

Do vậy, cơ quan tương tự không thể chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung.

Các bằng chứng tiến hóa khác đều có thể chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung.

  • Cơ quan thoái hóa là những cơ quan có cấu tạo nhưng không thực hiện chức năng. Ví dụ, răng khôn của con người là một cơ quan thoái hóa. Răng khôn là một cơ quan có nguồn gốc từ tổ tiên của con người, khi con người còn ăn thức ăn thô. Tuy nhiên, khi con người chuyển sang ăn thức ăn mềm thì răng khôn không còn cần thiết và dần bị thoái hóa.
  • Sự phát triển phôi giống nhau là hiện tượng các phôi của các loài sinh vật khác nhau có cấu tạo giống nhau ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Ví dụ, phôi của chim, dơi và con người đều có đuôi trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển.
  • Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cấu tạo giống nhau nhưng có chức năng khác nhau. Ví dụ, cánh tay của con người và cánh tay của chim đều có cấu tạo giống nhau, nhưng có chức năng khác nhau. Cánh tay của con người dùng để cầm nắm, còn cánh tay của chim dùng để bay.

Tất cả các bằng chứng này đều cho thấy rằng các sinh vật có nguồn gốc chung từ một tổ tiên.