[Bài tự luận] Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Thông điệp về tổ chức Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, trở thành một tổ chức vững mạnh, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông điệp về tổ chức Công đoàn Việt Nam là một lời tuyên bố, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đời sống xã hội. Thông điệp cần thể hiện được những nội dung cơ bản sau:

 • Vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 • Mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam: Mục tiêu của tổ chức Công đoàn Việt Nam là đoàn kết, tập hợp, đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam; góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam là:
  • Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động.
  • Tuyên truyền, giáo dục, vận động giai cấp công nhân và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
  • Thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
  • Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 • Phương châm hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam: Phương châm hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam là “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Thông điệp về tổ chức Công đoàn Việt Nam cần được thể hiện một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông điệp cần được thể hiện bằng ngôn ngữ chính luận, mang tính chính thống, đúng đắn.

Đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2023-2028 là:

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu của giai cấp công nhân và người lao động trong giai đoạn mới.
 • Mở rộng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 • Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động.
 • Tuyên truyền, giáo dục, vận động giai cấp công nhân và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tôi đề xuất một số ý tưởng, sáng kiến sau:

 • Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục: Công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, cần chú trọng các nội dung sau:
  • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, người lao động.
  • Tuyên truyền, giáo dục về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động.
  • Tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong giai cấp công nhân.
  • Tuyên truyền, giáo dục về văn hóa, đạo đức, lối sống cho đoàn viên