Tổng của hai số là 225 biết số thứ nhất kém số thứ hai 25 đơn vị tìm hai số đó

Tổng của hai số là 225 biết số thứ nhất kém số thứ hai 25 đơn vị tìm hai số đó

Gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là x + 25. Tổng hai số là x + (x + 25) = 2x + 25 = 225 2x = 225 – 25 = 200 x = 200 / 2 = 100 Số thứ nhất là 100, số thứ hai là 100 + 25 = 125 Vậy hai số cần tìm là 100 và 125.

Lời giải khác:

Gọi số thứ hai là a. Số thứ nhất là a – 25. a + (a – 25) = 225 2a = 250 a = 125 Số thứ nhất là 125 – 25 = 100 Vậy hai số cần tìm là 100 và 125.